StatCounter

mercoledì 3 giugno 2015

12 giugno 2015. Albanesi per lingua Bizantini per rito Italiani per adozione: gli Arbëreshë

Prof. Zef Giuseppe Chiaramonte
via Alfredo Casella, 60
90145  Palermo
Tel. 0916820250  e-mail: zef.chiaramonte@yahoo.it


Oggetto: Albanesi per lingua, Bizantini per rito, Italiani per adozione: gli Arbëreshë

   Il CISM, Centro Internazionale di Studi sul Mito-Delegazione Sicilia, diretto da
S. E. il Prefetto Dr. Gianfranco Romagnoli, a conclusione delle attività per annum,  organizza l’ormai tradizionale Tavola Rotonda sugli Arbëreshë.
     Il tema di quest’anno riguarda usi e xenia nuziali tipici di questa Comunità, insediatasi in Italia a datare dalla metà del sec. XV e tutt’ora variamente presente nell’intero territorio della Repubblica.
     Il CISM, che si situa fuori dal contesto territoriale dei Comuni arbëreshë, con l’annuale Tavola Rotonda, si prefigge lo scopo di scandagliare aspetti della tradizione albanese d’Italia e dare a essi il meritato risalto nel novero dei miti e dei riti caratterizzanti ogni umana comunità.
      Palermo, 1. 6. 2015
                                                                Zef  Chiaramonte
                                                  (resp.le CISM per la cultura albanese)

GLI ARBËRESHË O ITALOALBANESI

    Da sempre riconosciuti e tenuti in considerazione dalla Santa Sede, come rara testimonianza -insieme ai Maroniti- della persistente unità della Chiesa pur nella diversità delle tradizioni, gli Arbëreshë venivano anche considerati Nazione nei Regni di Napoli e di Sicilia.
     Oggi, lo Stato italiano, con legge del 1999, ha riconosciuto agli Arbëreshë lo status giuridico di Minoranza linguistica storica.
     La cornice legislativa, comprendente anche alcune leggi regionali a riguardo, non pare, tuttavia,   sufficiente per la migliore salvaguardia dei valori immateriali e dei beni materiali che le varie comunità italo-albanesi esprimono singolarmente e nel loro insieme, vuoi sul versante ecclesiastico, vuoi su quello etnologico, se gli interessati non se ne fanno carico con serietà di intenti e di realizzazioni.
     In questa linea, exempli gratia:
-La Conferenza Episcopale Italiana dovrebbe mettere in atto la promessa ristrutturazione della Chiesa Italo-Albanese, indirizzandosi verso la creazione di una Metropolia ad hoc, che è anche un diritto per una Chiesa orientale cattolica, per di più  riconosciuta non uniata anche da parte ortodossa; 
-i Sindaci dei Comuni arbëreshë, dovrebbero curare meglio l’insegnamento della lingua minoritaria nelle scuole, collaborando con i Dirigenti scolastici perché tale insegnamento e gli sportelli linguistici siano affidati a chi possiede competenze sia nella parlata locale sia nella lingua albanese standard.
-i due Stati albanesi dovrebbero proteggere meglio le minoranze albanofone dovunque si trovano.


Lënda: Shiptarë nga gjuha, Bizantinë nga riti kishtar, Italjanë nga adoptimi: Arbëreshët

   QNSM Qendra Ndërkombëtare për Studime mbi Mitin- Delegacjoni i Sicilisë, udhëhequr nga  prefekti  Sh. T. Dr. Gjanfranko Romagnoli, në përfundim të aktiviteteve vjetore, organizon Tryezën e Rrrumbullakët mbi Arbëreshët, tashmë të bërë tradicjonale.
   Tema e sivjetshme do trajtojë zakonet dhe duratat martesore sipas adeteve të këtij Komuniteti të rrenjosur në Itali duke filluar nga pjesa e dytë e shekullit XV dhe edhe sot e kësaj dite të pranishëm nëpër tërë territorin e Republikës.
   Qendra, e cila vepron jashtë kontekstit territorial të Komunave arbëreshe, me Tryezen e Rrumbullakët merret , vit pas viti,  me trajtimin e aspekteve të traditës arbëro-shqiptare në Itali duke e vënë atë në spikatën e merituar përbrenda miteve dhe riteve që karakterizojnë çdo komunitet njerëzor.


ARBËRESHËT

   Gjithnjë të njohur dhe të vlerësuar nga Selia e Shenjtë, sëbashku me Maronitët, porsi dëshmi e rallë  të vazhdimësisë së unitetit  përbrenda Kishës, edhepse në kuadrin e traditave të ndryshme, Arbëreshët ishin vështruar si komb nga Mbretëria e Napolit dhe të Sicilisë.
   Sot Shteti italjan, me ligjin e vitit 1999, u ka njohur Arbërershëve statusin e Pakicës gjuhësore historike.
   Megjithatë, korniza ligjore, përfshirë  aty edhe ndonjë ligj krahinor, nuk na lejon të pohojmë se kemi bërë mjaft pë mbrojtjen e vlerave imaterjale dhe materjale që bartën  komunitetet  arbereshe, qoftë  nga pikëpamja antropologjike në pëgjithësi, qoftë  nga aspekti kishtar në veçanti, po qe se të interesuarit nuk angazhohen seriozisht.
   Kështu mendojmë që:
-Konferenca ipeshkvore e Italisë duhet të merret me ristrukturimin e Kishës Arbëreshe duke u drejtuar ndaj krijimit të Mitropolisë arbëreshe, çka është e drejta kryesore për një  Kishë orjentale katolike e njohur si jo-unjate edhe nga pala ortodokse;
-Kryebashkiakët e Komunave arbëreshe duhet të merren seriozisht me mësimdhënien e gjuhës minoritare, duke  bashkëpunuar me drejtorët e shkollave, në mënyrë që mësimi dhe sportelet gjuhësor t’u besohen studjuesve qe e zotërojnë jo vetëm të folmen lokale por edhe gjuhën standarde;
-Dy Shtetet Shqiptarë duhet t’i mbrojnë më shumë dhe më mirë pakicat shqipfolëse
kudo ndodhen edhe janë.

 ^^^^^^^^
Albanesi per lingua Bizantini per rito
Italiani per adozione: gli Arbëreshë

usi e xenia nuziali

-Moderatore S. E. Gianfranco Romagnoli, Vicepresidente e Delegato CISM Sicilia
-Saluto del Prof. Leoluca Orlando, Sindaco della Città di Palermo
-Saluto della Dr.ssa Eliana Calandra, Direttrice del  Museo Etnografico Siciliano “G. Pitré” di Palermo    
-Saluto della Prof. Maria Concetta Di Natale, Ordinario di Museologia e Storia delle Collezioni - Direttore del Dipartimento Culture e Società-Università di Palermo
Relatori :
- Prof. Maria Cristina Chiaramonte Treré, archeologa – docente di Archeologia dell’Età Preromana – Università Statale di Milano
         Tradizioni protostoriche italiche e illiriche a confronto:
         corredi e xenia nelle sepolture femminili di rango.
- Dr. Nicola Cuccia, protopapàs di S. Nicolò dei Greci alla Martorana
La liturgia dell’anello, la liturgia della corona
- Prof. Zef Schirò Di Maggio, poeta e commediografo
Ornamenti femminili e usi nuziali nei testi di scrittori arbëreshë
- Prof. Zef Giuseppe Chiaramonte, bibliotecario, saggista
 Brezi: l’apoteosi della sposa arbëreshe

a cura di Patrizia d’Amico, Elvira di Grusa e Eugenia Alcomanno sarà allestita una rassegna di
- xenia nuziali arbëreshë realizzati per l’occasione dal M.° Antonino Amato
- beni del Museo Pitré provenienti dalle Colonie Albanesi di Sicilia
- xenia nuziali balcanici di collezione privata, provenienti da Kosovo e Albania

Venerdì 12 giugno 2015, ore 17:00
Museo Etnografico Siciliano “G. Pitré”
Viale Duca degli Abruzzi, 1 – Palermo

^^^^^^^^^
Shqiptarë nga gjuha  Bizantinë nga riti kishtar
Italjanë nga adoptimi: Arbëreshët
zakone e peshqeshe martesore
-Drejtues Sh.T. Gjanfranko Romagnoli, Kryetarzëvendës CISM e Del. për Sicilinë
-Përshëndetja e  Prof. Leoluka Orlando, Kryebashkiak i Qytetit të Palermos
-Përshëndetja e  Dr. Eliana Kalandra, Drejtoreshë  e  Muzeut  Etnografik  Siciljan   “G. Pitré” në Palermo
-Përshëndetja e  Prof. Maria Konçeta Di Natale, Ord. e Muzeologjisë dhe Historisë së Koleksionene-Drejtoreshë e Depart. për Kultura dhe Mjedis shoqëror - UNIPA
Referuesit:
- Prof. Maria Kristina Kjaramonte Treré, arkeologe - ligjëruese e Arkeologjisë së
Epokës Pararomake - Universiteti Shetëror i Milanos
Traditat protohistorike italike dhe ilirike në krahasim:
paja e dhurata martesore te varrezat femërore të rangut të lartë
- Dr. Nikola  Kuça, protopapàs i Shën Kollit të Arbëreshëve te Martorana – Palermo      Shërbesa e  unazës,  shërbesa e  kurorës                                                      
- Prof. Zef  Schirò  Di  Maggio, poet dhe komedjograf               
Stolisje femërore dhe zakone martesore te tekstet e shkrimtarëve arbëreshë                 - Prof. Zef  Kjaramonte, bibliotekar, eseist                        .         
Nga unaza e gishtit te brezi i belit: apoteoza e nuses arbëreshe

Në bashkëpunim me Patricja d’Amiko, Elvira di Grusa dhe Eugenia Alkomano do të mbahet një ekspozitë  me   dhurata martesore arbëreshe  të kryjuara  postafat nga   M.° Antonino Amato        eksponate të Muzet Pitré me prejardhje nga  Kolonitë  Arbëreshe  të  Sicilisë                 dhurata martesore ballkanike nga koleksioni privat prej Kosove e Shqipëri

Ditën e Prëmte, 12 qershor 2015, ora 17:00                                                                     Museo Etnografico Siciliano “G. Pitré”                                                                Viale Duca degli Abruzzi, 1 – Palermo