StatCounter

giovedì 5 marzo 2015

Kossovo. Lettera di Zef Chiaramonte alle più alte cariche dello Stato Kossovaro

                                                                                          A   S.E. BUKURIJE  GJONBALAJ
                                                                     Ambasciatore della Repubblica di Kosovo
                                                                                                                            R o m aOGGETTO: lettera aperta   Al Presidente della Repubblica di Kosovo
                                             Al Presidente del Consiglio dei Ministri del Kosovo
                                                                                                         Eccellenza,
in ragione del Suo alto ufficio, La invito a voler trasmettere la presente nota al Signor Presidente della Repubblica e al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri e Capo del Governo della Repubblica di Kosovo.
     Ringrazio per l’attenzione e porgo i sensi della mia stima e considerazione


                                                                                                           Shkëlqesi,
lidhur me ngarkesën zyrtare Tuaj të lartë, Ju lus t’u transmetoni shkresën e baskangjitur Zonjës Presidente të Republikës dhe Z. Kryetar të Qeverisë së Kosovës.
    Duke Ju falenderuar për kujdesinë, Ju paraqes ndjenjat e respektit tim më të thell.

 
Palermo, 28 febbraio 2015
                                                                  Prof. Zef Giuseppe Chiaramonte


COMITATO ITALIANO
        PRO KOSOVA
              il Segretario                                                Alla Signora Presidente della Repubblica di    Kosovo

          Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e Capo del Governo di Kosovooggetto: lettera aperta sulla situazione del Kosovo


                                                                                                          Onorevoli Signori,

il nostro Comitato, composto in maggioranza da arbëreshë , sorse, a suo tempo, per difendere il Kosovo contro le ingiustizie perpetrate da un aggressore pronto sin’anche al genocidio.
     Il Comitato ha seguito e segue con interesse  l’intero sviluppo della questione kosovara e, anche dopo la proclamazione d’indipendenza, è intervenuto presso gli organi del Vaticano a favore del riconoscimento ufficiale della nuova Repubblica.
     Quanto prima, su suggerimento dell’Ambasciatore a Roma, S.E. Gjonbalaj, tutta la documentazione  prodotta dal Comitato sarà legata all’Archivio della Biblioteca Nazionale di Prishtina
     Dopo aver festeggiato, anche noi, con grande gioia la raggiunta Indipendenza, attendevamo, ben a ragione, una svolta decisiva nel modo di affrontare le sfide civili ed economiche del nuovo Stato, al fine di fondare una corretta democrazia e rendere concreti per tutti i diritti di cittadinanza.
     Il Comitato, pertanto, ha atteso con trepidazione l’inverarsi di tali legittime aspettative, ma è rimasto più volte perplesso nel notare smagliature nella conduzione della cosa pubblica e il prevalere di interessi del tutto particolari contrapposti al bene comune.
     Se, infatti, tali atteggiamenti costituiscono grave violazione del mandato internazionale da parte degli stranieri, da parte dei nostri sono un crimine contro il proprio Popolo!
     Quanto da ultimo appreso sullo sciopero dei minatori di Trepça, ci ricorda tristemente un altro sciopero degli stessi minatori contro le restrizioni costituzionali di Milošević. Con l’aggravante, però, che oggi essi scioperano contro il proprio Governo legittimo, perché non prenderebbe in considerazione le loro istanze.
      Le notizie, infine, circa l’abbandono della propria terra da parte di Kosovari affamati che, attraverso la Serbia e  l’Ungheria, entrano nell’ Unione Europea in cerca di sopravvivenza, interpellano fortemente la nostra coscienza e ci costringono, nostro malgrado, a chiedere al Capo dello Stato e al Governo della Repubblica un cambiamento di rotta e un maggiore impegno al servizio della collettività governata.
       Decisi a volere tempi e condizioni normali per il caro Popolo Kosovaro, a nome dei Componenti del Comitato e mio personale, porgo deferenti  ossequi.

     Palermo, 28 febbraio 2015
                                                         Prof. Zef Giuseppe Chiaramonte      COMITATO ITALIANO
        PRO KOSOVA
              il Segretario
                                                            Zonja Presidente e Republikës së Kosovës

                     Zoti Kryetar i Këshillit të Ministrave dhe Shef i Qeverisë së Kosovësarsyjea: letërë të hapur mbi gjendjen e Kosovës


                                                                                    Zonjë dhe Zotëri të nderuar,

Komiteti ynë, i përbërë më së shumti nga anëtarë arbëreshë, u formua asokohe për të  mbrojtur Popullatën kosovare kundër persekutimeve të ndërmarra nga një sundues të egër dhe të vendosur edhe  deri në genocid.
     Komiteti, pra, ka ndjekur dhe ndjek me plotë interes mbarë zhvillimin e çështjes kosovare. Edhe pas shpalljes së pavarësisë ka ndërhyrë pranë Organeve të Vatikanit në përkrahje të njohjes zyrtare të Republikës së re.
     Gjithë dokumentacjoni i Komitetit, me sugjerimin e Ambasadores në Romë Sh.S. Gjonbalaj, sa më herët do t’i dorëzohet fondit arkivor të Bibliotekës Kombëtare në Prishtinë.
     Megjithatë, prej ditës që kur edhe ne patëm festuar me gëzim të madh fitimin e Pavarësisë, prisnim me plot të drejtë një kthesë vendimtare në Kosovë, për t’u bërë ballë sfidave civile dhe ekonomike drejt themelimit të një demokracie të ndershme dhe të aftë kah sigurimi i të drejtave për të gjithë.
     Komiteti ynë, prandaj, po pritka me mendje të ngrirë realizimin e këtyre shpresave legjitime, por për shumë kohë, e deri më sot, mbetet i ndërdymë  duke vështruar luhatje në mënyrën e qeverisjes dhe mbizotërimin e interesave personale kundrejt të mirës së përgjithshme.
     Ndonëse  nga ana e të huajve një sjellje të tillë eshtë  shkelje e madhe të mandatit ndërkombëtar, nga ana jonë ajo tjetër s’është se një krim i madh kundër Popullit tonë.
     Sa marrim vesh kohët e fundit rreth grevës së minatorëve të Trepçës, na kujton me pikëllim një grevë tjetër të ndërmarrë kundër zvogëlimit të autonomisë nga ana e Milosheviçit, kurse greva e sotme na duket e rënduar nga fakti se ajo bëhet kundër Qeverisë legjitime.


     Më në fund, lajmet që po na arrijnë mbi braktisjen e tokës së vet nga Kosovarë të
uritur, të cilët përmes Serbisë dhe Hungarisë shkojnë në Unionin Evropjan, trokasin fort në ndërgjegjen tonë dhe na kushtëzojnë t’u drejtohemi Shefit të Shtetit dhe Shefit
të Qeverisë së Republikës për t’u kërkuar një ndryshim kursi dhe një angazhim më të madh në shërbim të kolektivitetit të qeverisur.
    Të vendosur të shohim kondita normale për të dashurin Popull Kosovar, në emërin e Anëtarëve të këtij Komiteti dhe timin personal, Ju paraqes, Zonja Presidente dhe Zoti Kryetar, ndjenjat e nderimit më të thell.

Palermo, 28 Shkurt 2015       
                                                        Prof. Zef Giuseppe Chiaramonte